UUTISET

05.11.2020

Kotidialyysiä tukevista älysovelluksista helpotusta dialyysipotilaiden ja hoitohenkilöstön arkeen

Nefrologian erikoislääkäri Virpi Rauta Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) Vatsakeskuksesta toimii johtavana tutkijana CleverHealth Networkin Kotidialyysiprojektissa, jossa tehdään monialaista tutkimustyötä munuaisten vajaatoimintaa sairastavien potilaiden elämänlaadun parantamiseksi. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on tunnistaa kotidialyysiin soveltuvat potilaat jo varhaisessa vaiheessa ja helpottaa kotidialyysiin ohjattavien potilaiden ja heitä hoitavan henkilöstön arkea älykkään seurantasovelluksen ja potilaan hyvinvointia mittaavien laitteiden avulla. Virpi Rauta kertoo vuonna 2019 käynnistetyn projektin etenemisestä ja tuloksista.

-- (Virpi_Rauta_eCareforMe_projekti.jpeg)

CleverHealth Network on Business Finlandin ja jäsenorganisaatioiden yhteisesti rahoittama terveys- ja hyvinvointitietoa hyödyntävä innovaatioekosysteemi, jossa yritysten ja lääketieteen asiantuntijoiden monialaisella yhteistyöllä kehitetään terveydenhuollon datan jalostukseen perustuvia maailmanluokan ratkaisuja selkeisiin kliinisiin haasteisiin. Tavoitteena on luoda parempaa hoitoa potilaille ja uusilla tuote- ja palveluinnovaatioilla vientiliiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Kotidialyysihanke on osa eCare for Me -projektikokonaisuutta, jossa HUSin yrityskumppaneina ovat TietoEVRY, Kaiku Health, Intito, Gillie.AI ja Vivago Oy ja yliopistomaailmasta Aalto-yliopisto sekä Helsingin yliopisto.

Dialyysia tarvitsevien potilaiden määrä on tasaisessa kasvussa, mutta kustannustehokkaampi sekä potilaiden arkea ja elämänlaatua parantava kotidialyysihoito ei ole kuitenkaan lisääntynyt samassa tahdissa. HUS-vetoisessa Kotidialyysiprojektissa haetaan tapoja löytää ratkaisuja tähän haasteeseen ja tunnistaa kotidialyysiin soveltuvat potilaat jo varhaisessa vaiheessa. Kehitteillä olevilla prosesseilla ja työkaluilla pystytään nopeuttamaan ja helpottamaan lähtökohtaisesti työlästä ja monimutkaista siirtymistä kotidialyysiin piiriin.

Älykkäitä sovelluksia munuaissairauksia sairastavien potilaiden hoitoon ja seurantaan

Kotidialyysihankkeessa kehitetään kotidialyysiprosessiin istuvaa, älypuhelimelta tai tietokoneelta käytettävää sovellusta, jonka avulla munuaissairauden hoidon seuranta, potilaan ja dialyysihoitajien välinen viestintä ja tarviketilaukset sujuvat turvallisesti ja luotettavasti.

Älykkään sovelluksen lisäksi projektissa kehitetään erilaisia kotidialyysipotilaille annettavia mittareita ja sensoreita esimerkiksi liikeaktiviteetin, nestetasapainon ja elämänlaadun seurantaan sekä tunnistamaan haittatapahtumariskejä. Osa laitteista pystyy lähettämään automaattisesti tietoja ja hälytteitä hoitavalle henkilöstölle.

Tarkasta ja ennakoivasta seurannasta on hyötyä myös ns. predialyysipotilaille, joiden dialyysihoito on vielä suunnitteluvaiheessa, jossa heidän vointiaan seurataan tyypillisesti kahden-kolmen kuukauden välein kontrollikäynneillä sairaalassa. Potilaan voinnin seuranta kontrollikäyntien välissä on tähän saakka ollut haasteellista. Tekoälymallinnusta hyödyntävän potilasseurannan ansiosta pystytään parhaassa tapauksessa ennakoimaan ja jopa välttämään vakavia haittatapahtumia, kuten sitä, että dialyysihoidot joudutaan aloittamaan yllättäen päivystyksellisesti.

Mukana unelmaprojektissa

Virpi Rauta on vahvasti mukana alan huippuasiantuntijoiden foorumeissa ja verkostoitunut Suomen kaltaisten edelläkävijämaiden asiantuntijoiden kanssa esim. Kanadasta, Australiasta, Uudesta-Seelannista ja Isosta-Britanniasta.

Kotidialyysiprojekti käynnistyi Virpin ideoiden ja laajan asiantuntemuksen pohjalta, ja hän toimii projektin johtavana tutkijana. Virpi on kokenut hankkeessa työskentelyn erittäin palkitsevaksi. Hän on tutkinut tarkkaan kotidialyysiin liittyviä prosesseja ja todennut ne yllättävän hankaliksi ja aikaa vieviksi kaikkine rutiineineen ja tarviketilauksineen. Hän onkin ilahtunut voidessaan nyt toteuttaa vuosikausia ideoimaansa kotidialyysikonseptia ja siihen liittyviä prosesseja ja työkaluja, joita pyritään jatkossa tuotteistamaan. Kotidialyysiprosessin pystyttäminen alusta alkaen on työlästä, mutta sen huolellinen konseptointi ja automatisointi tuo jatkossa tilanteeseen helpotusta myös niille alueille, joissa kotidialyysitoimintaa ei vielä ole. HUS-vetoista tutkimustyötä tekevät hankkeessa tutkija Aleksei Teor, professori Patrik Finne, tutkijalääkäri Wisam Bitar, tutkimushoitaja Tiina Puurtinen, tutkimusassistentit Pirgit Silvast-Äikäs ja Anu Varila sekä sovellussuunnittelija Niina Kanerva ja tutkimusapulainen Eevi Bengs.

Kotidialyysiprojektissa tehdään Virpin sanoin ”huikeaa ja uutta luovaa työtä moniammatillista osaamista yhdistäen ja monitieteellistä tutkimusta tehden.” Projektissa tehdään uudenlaista akateemista tutkimusta neljällä alueella: HUSin nefrologian kliinisen tutkimuksen lisäksi Aalto-yliopisto tekee käytettävyystutkimusta ja vaikuttavuusanalyysejä ja Helsingin yliopisto sosiaalipsykologista motivaatiotutkimusta. Virpi luonnehtii myös yrityskumppaneiden kanssa pyörivää yhteistyötä loistavaksi. Projektissa mukana ovat TietoEVRY, Kaiku Health, Intito, Gillie.AI ja Vivago Oy.

 Virpi toteaa: ”Projektissa tehdään tärkeää työtä elämää ylläpitävän hoidon äärellä.  Mikäli potilas pystytään ohjaamaan kotidialyysiin, potilaan hoidolliset tulokset ovat lähes aina parempia ja säästöjä voidaan saavuttaa niin hoitoalan resurssoinnissa kuin yleiskustannuksissakin.” Elinsiirto on toki ensisijainen hoitomuoto, mutta ei ole mahdollinen kaikille potilaille, ja suurin osa elinsiirtoon soveltuvista potilaistakin odottaa sopivaa siirrettä tehden dialyysihoitoja.

eCare for Me -projektikokonaisuuden projektipäällikön Anja Kajanteen  mukaan Virpi Raudan innostus on tarttunut koko yhteistyöverkostoon. Tätä elämää ylläpitävän hoidon tutkimus- ja kehitystyötä tehdään positiivisuuden ja ilon kautta, mikä näkyy myös projektin tuloksissa. Kevään koronakriittiset työtehtävät viivästyttivät projektin etenemistä, mutta kesän jälkeen projekti on edennyt huikeaa vauhtia.

Projektista voidaan odottaa konkreettisia tuloksia lähivuosina. Tausta-aineisto on jo kerätty ja sen analysointi on alkamassa. Samaan aikaan kehitetään vaiheistetusti itse sovellusta ja käyttöliittymiä, joihin saadaan algoritmiikkaa, hälytteitä ja ennustemalleja.  Tavoitteena on myös rekrytoida satoja potilaita mukaan prospektiiviseen tutkimukseen.  Ensi vuoden puolella päästään kuulemaan käyttäjäpalautetta laitteita pilotoivilta potilailta ja dialyysihoitajilta.

Tärkeää innovointia potilaan hyödyksi

Kotidialyysin suurena etuna on hoidon yksilöllistäminen potilaan tarpeiden mukaan. Dialyysipotilas voi itse valita hoitomuotonsa. Sen sijaan että potilas menee kolme kertaa viikossa sairaalaan jopa viideksi tunniksi kerrallaan sairaalan määrittelemien aikataulujen mukaisesti, hoitotiimi ohjaa tutkimustulosten perusteella ja potilaan kanssa keskustellen hänelle parhaan ja elämäntilanteeseen sopivan hoidon.

Kotidialyysiprojektin laitteiden helppokäyttöisyyteen on myös satsattu. Vuosia käytössä olleen Terveyskylän digitaalisen DiaMyn-hoitopolun käyttäjistä 26 prosenttia on yli 70-vuotiaita ja tätä kautta on opittu, että iäkkäätkin potilaat soveltuvat digitaalisten terveyspalveluiden käyttäjiksi. Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen käytettävyysasiantuntijat haastattelevat ison määrän potilaita ja mukana olevia yrityksiä helppokäyttöisen ja automatisoidun käyttöliittymän rakentamiseksi Kotidialyysiprojektiin.

Huomattavia kustannussäästöjä kotidialyysistä

Eri maissa tehdyissä tutkimuksissa on toistuvasti osoitettu, että kotona tehty dialyysi on kokonaiskustannuksiltaan edullisin vaihtoehto ja myös potilaan elämänlaatua ja ennustetta parantava hoitomuoto.

Virpi Rauta on laskenut erilaisia skenaariota kotidialyysillä saavutettavista säästöistä ja vertailuluvut ovat varsin hätkähdyttäviä. Vuonna 2017 HUS säästi 3,3 miljoonaa euroa hoitamalla 31 prosenttia dialyysipotilaista kotidialyysihoidoissa, verrattuna siihen, että kaikki potilaat olisivat olleet sairaalassa tehtävissä keskusdialyysihoidoissa. Dialyysipotilaiden määrän alati kasvaessa myös kotidialyysin rooli terveydenhuollon kustannussäästöjen saavuttamisessa saa entistä enemmän painoarvoa, joten uusien käytäntöjen yleistyessä yhä useampien potilaiden toivotaan suosivan kotona tehtävää dialyysihoitoa.

Lisätietoja

Anja Kajanne, projektipäällikkö, anja.kajanne[at]hus.fi
Virpi Rauta, nefrologi, LT, EMBA, Kotidialyysi, Nefrologia, Vatsakeskus, HUS, virpi.rauta[at]hus.fi