UUTISET

31.01.2024

ONCOVALUE-hanke tähtää tiedonkeruun ja analytiikan automatisointiin syöpähoitojen arkivaikuttavuuden arvioinnissa

Kuva: Antoni van Leeuwenhoek/NKI

EU:n rahoittamassa ja Helsingin yliopistollisen sairaalan (HUS) koordinoimassa ONCOVALUE-hankkeessa rakennetaan mahdollisimman vaivatonta ja automatisoitua menetelmää uusien syöpälääkehoitojen vaikuttavuuden arvioinnin tukemiseksi. Hankkeessa on mukana kuusi eurooppalaista syöpäsairaalaa ja kolme teknologiayritystä.  


Luotettavaa ja vertailukelpoista dataa hoitojen arkivaikuttavuudesta

ONCOVALUE-hankkeen projektipäällikkö Nea Hellman HUSista kertoo hankkeen tavoitteista seuraavasti: ”Nelivuotisen hankkeen päätavoitteena on kerätä potilastietojärjestelmiin tallentuvaa reaalimaailman dataa (Real-World Data) eurooppalaisista syöpäsairaaloista mahdollisimman kattavasti ja viiveettä ja saada näin luotettavaa tietoa potilaalle annettujen syöpähoitojen arkivaikuttavuudesta. Hankkeessa pyritään kehittämään standardoitu ja automatisoitu tapa kerätä tietoa siten, että se on luotettavaa, yhtenäistä ja vertailukelpoista projektiin osallistuvien sairaaloiden välillä.”
 

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti rintasyövän ja keuhkosyövän lääkehoitoihin. Projektissa yhdistetään potilasryhmätasolla tiedot kliinisistä hoitotuloksista, potilaan itse raportoimasta elämänlaadusta ja kustannuksista mukaan analysoitaviksi. Hankkeessa kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös muihin syöpätyyppeihin ja parhaimmillaan ne voivat nopeuttaa uusien tehokkaiden syöpälääkkeiden käyttöönottoa. Toisaalta voidaan tunnistaa potilasryhmiä, jotka eivät hyödy hoidosta, jolloin hoitoja pystytään kohdentamaan niistä hyötyville. Terveydenhuollon yleisten kustannuspaineiden vuoksi on tärkeää tietää lääkkeiden todelliset hyödyt potilaille.

 

Tietojen keräämistä tekoälyn ja koneoppimisen avulla 

Tavoitteena on, että hankkeessa rakennettavan toimintamallin avulla tietoja kirjataan potilastietojärjestelmiin standardoidusti ja kerätään automatisoidusti tietoaltaaseen analysointia varten. Hankkeessa kehitetään tapoja kerätä tietoa tekoälyn ja koneoppimisen avulla sekä rakenteellisesta datasta (kuten rakenteellisista tietokentistä esim. potilastietojärjestelmä Apotista) että ei-rakenteellisesta datasta (esim. lääkärinlausuntojen vapaamuotoinen teksti tai röntgenkuvat).


Projektin työpaketeissa tehdään myös työtä liittyen reaalimaailman datan tutkimiseen ja jakamiseen liittyviin viranomaisvaatimuksiin, ohjeistuksiin, eettisiin vaatimuksiin, lainsäädäntöön sekä sen kehityksen seurantaan.

 

Tutkimustyössä mukana alan pioneereja

ONCOVALUE-projektissa tutkimustyöhön osallistuu HUSin johdolla johtavia eurooppalaisia syöpäsairaaloita sekä yksityisiä yrityksiä.  Mukana on kuusi akateemista sairaalaa tekemässä vaikuttavaa tutkimusta.  Esimerkiksi konsortiopartneri Netherlands Cancer Institute (NKI) omaa vahvaa osaamista terveydenhuollon menetelmien arvioinnista (engl. HTA, Health Technology Assessment), kun taas Rigshospitaletilla on keskeinen rooli standardien ja ohjeiden kehittämisessä rakenteelliseen dataan liittyen yhdessä HUSin ja muiden partnereiden kanssa. CleverHealth Network -ekosysteemin yrityksiä, esimerkiksi lääkefirmoja, voidaan mahdollisesti jatkossa hyödyntää projektin tulosten arvioinnissa.


Siemens Healthineers on tuonut projektiin osaamistaan muun muassa tekoälyteknologian käytöstä röntgenkuvien automaattisessa tulkinnassa. Projektissa tutkitaan rinta- ja keuhkosyöpäpotilaiden tietokonetomografiakuvia, ja tavoitteena on arvioida taudin etenemistä täysin automaattisesti seurantakuvien perusteella.   Head of Artificial Intelligence Germany Tobias Heimann Siemens Healthineersiltä sanoo: ”Kun pystymme määrittelemään automaattisesti metastaasien kasvamisen tai kutistumisen eri hoitomuotojen tuloksena, avaa tämä uusia oivalluksia sekä lisää reaalimaailman datasta tehtyjen analyysien luotettavuutta ja tarkkuutta.”


BC Platforms on puolestaan mukana arkivaikuttavuustiedon käyttöön ja jakamiseen liittyvässä työpaketissa, jossa syöpähoitoihin liittyvien tietojen analysointiin pyritään rakentamaan federoitu malli.  Projektin federoitu malli perustuu datan harmonisointiin Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) -tietomalliin. Tietoja harmonisoidaan, jotta eri sairaaloissa olevia tietoja voidaan vertailla ilman niiden yhteen kokoamista. Yksi tärkeimmistä reaalimaailman datan tehokkaan hyödyntämisen esteistä on ollut standardoidun tietomallin puuttuminen, mikä hankaloittaa tietojen jakamista rekistereiden välillä.


“BC Platforms tuo ONCOVALUE-projektiin federoitua teknologiaa, data-analyyseja sekä raportointityökaluja ajantasaiseen reaalimaailman raportointiin. Toivomme BC Platformsilla, että tutkimuskonsortion työn tuloksena voimme jatkossa tarjota syöpäpotilaille parempia sekä ympäristön kannalta kestävämpiä hoitoja, teknologioita ja digitaalisia ratkaisuja”, sanoo Anni Ahonen-Bishopp, Director, Discovery & Research Platform.

 

Tavoitteena monistettava malli


Tällä hetkellä ONCOVALUE on edennyt vaiheeseen, jossa aletaan rakentamaan federoitua mallia potilasryhmätason tietojen jakamiseksi, jolloin tietoja ei voida enää yhdistää yksittäiseen potilaaseen. ONCOVALUE-hankkeessa rakennettava malli kehitetään tutkimuskäyttöön, aikomuksena rakentaa vastaava malli tulevaisuudessa myös tuotantokäyttöön. Tavoitteena on, että lopulta tästä federoidusta mallista voi hakea esimerkiksi tietoa tietyn lääkkeen arkivaikuttavuudesta useasta eri sairaalasta ja saada näin laajempi tietopohja päätöksenteon tueksi.


Nea Hellman toteaa lopuksi: ”Hankkeessa kehitettävillä menetelmillä voidaan kehittää Syöpäkeskuksen toimintaa, rakenteellista kirjaamista ja tiedon rakenteellistamista tekoälyä hyödyntäen. Lisäksi pyrimme kaventamaan tutkimustyön ja käytännön potilastyön välistä kuilua sekä kehittämään arkivaikuttavuustiedon syntymistä ja käyttöä. Uskon, että ONCOVALUE-projektissa rakennettava malli on tulevaisuudessa monistettavissa myös muiden sairauksien hoitoon.”


ONCOVALUE-projektipartnerit:


HUS Helsinki University Hospital (FI), Stichting Het Nederlands Kanker Instituut-Anton (NL), STICHTING RIJNSTATE ZIEKENHUIS (NL), Elevate BV (NL), IQVIA Solutions BV (NL), Rigshospitalet Copenhagen University Hospital (DK), BC Platforms LTD OY (FI), Siemens Healthcare AG (GER), Instituto Portugues de Oncologia do Porto (PT), Istituto Romagnolo per lo Studio deiTumori "Dino Amadori" (IT), CIAOTech Srl (IT), TTOPSTART BV (NL).


HUSin ONCOVALUE-koordinaatiotiimi:

 • ·        Johanna Mattson, Scientific & Clinical lead

  ·        Pekka Kahri, Coordinator

  ·        Nea Hellman, Project manager

  ·        Samu Eränen, WP1 lead

  ·        Sami Pakarinen, WP5 lead

  ·        Mikko Juvonen, Technical lead

  ·        Anne Kemppainen, Financial controller

 

Lisätietoja: https://oncovalue.org/